Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: https://platforma.sportujemy.pl/
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.09.2022 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod https://platforma.sportujemy.pl/ jest prowadzony przez Jarosława Otłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aktrin- Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski, ul. Goździkowa 1 07-410 Ostrołęka, NIP: 7582141623, REGON: 362920800, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane kontaktowe:
• adres pocztowy: ul. Grodkowska nr. 15 lok. 8, 01-461 Warszawa
• adres poczty elektronicznej: kontakt@sportujemy.pl
• numer telefonu: + 48 516 740 678

2. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: https://platforma.sportujemy.pl/ pod zakładką Regulamin.

3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej https://platforma.sportujemy.pl/ 

5. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

6. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.

7. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Definicje

1. Niniejszy Regulamin to regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze witryny internetowej https://platforma.sportujemy.pl/, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
• Usługodawca to Jarosław Otłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aktrin- Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski, ul. Goździkowa 1 07-410 Ostrołęka, NIP: 7582141623, REGON: 362920800, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
• Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
• Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url https://platforma.sportujemy.pl/ Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
• Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
• Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
• Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres poczty elektronicznej i numer telefonu, adres dostawy.
• Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz zamówieniami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
• Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, za pomocą podania adresu e-mail oraz wykreowanego przez Użytkownika hasła.
• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: dane Klienta, przedmiot zamówienia, koszt i sposób zapłaty.
• Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
• Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym do składania zamówień, niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:
• posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
• korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m. in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari;
• posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (konto e-mail).

3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów online, e-booków, webinarów, konsultacji dietetycznych a także innych produktów jak soki, gadżety (opaski, bidony, czapki) opisanych na stronach Sklepu.

§4 Składanie zamówień, korzystanie z usług Sklepu internetowego

1. Klient dokonuje zakupu w Sklepie poprzez złożenie zamówienia.

2. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

3. Po złożeniu zamówienia Usługodawca automatycznie zobowiązuje się do podjęcia kroków w celu realizacji zamówienia.

4. Oferta dostępna w Sklepie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5 Klient składający zamówienie w Sklepie jest zobowiązany do zapoznania się oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Fakt zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Brak zaakceptowania Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości sfinalizowania zamówienia.

6. Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest do podania danych:
– imienia i nazwiska;
– adres e-mail;
– numery telefonu;
a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych przez Sklep. Fakt wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Podanie danych obligatoryjnych przez klienta jest niezbędne w celu złożenia i realizacji zamówienia. Ponadto, w przypadku produktów podlegających wysyłce Klient zobowiązany będzie do podania adresu do dostawy.

7. Klient składa swoje zamówienie poprzez wybór przedmiotu zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego.

8. Klient podczas składania zamówienia poproszony zostanie o zalogowanie się na konto Klienta lub też w przypadku nowych Klientów do jego założenia.

9. Złożenie zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez system Przelewy24.

10. Zamówienie pojawia się na koncie Klienta. Jednakże w przypadku niektórych produktów elektronicznych Usługodawca może przesyłać Klientowi potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami na adres e-mail. Oprócz tego, szczegóły złożonych zamówień są dostępne na koncie Klienta na stronie https://platforma.sportujemy.pl/

11. W skład zamówienia mogą wchodzić towary dostępne na stronie sklepu internetowego https://platforma.sportujemy.pl/

12. W celu realizacji zamówienia Usługodawca zastrzega możliwość kontaktu z Klientem za pomocą danych kontaktowych pozostawionych przez Klienta w formularzu zamówienia. Usługodawca wyraża również zgodę na ww. formy kontaktu z inicjatywy Klienta.

§5 Ceny towarów i sposób płatności

1. Ceny prezentowanych Usług w Sklepie są wyrażone w polskich złotych są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki, w tym podatek VAT.

2. Ceny podane w Sklepie dotyczą jednej sztuki towaru.

3. W przypadku towarów wymagających dostawy, koszty dostawy są podawane podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia po wybraniu preferowanej przez Klienta opcji dostawy. Całkowita wartość zamówienia, widoczna na etapie potwierdzania zamówienia, zawiera łącznie cenę za zamówione towary wraz z kosztami dostawy.

5. Ceny Usług obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

7. Klient może dokonać płatności wyłącznie za pomocą systemu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

8. Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.

§6 Akcje promocyjne

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.

2. Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.

3. Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniany każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.

4. Rabat liczony jest od wartości brutto towarów, bez kosztów dostawy.

5. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.

§7 Realizacja zamówienia

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

2. Zamówiony towar jest wysyłany na konto Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

3. W przypadku, gdy Usługodawca z jakichkolwiek przyczyn nie może zrealizować zamówienia w całości, informuje o zaistniałej sytuacji Klienta. Klient wyraża zgodę na realizację zamówienia w częściach.

4. Wraz z zamówieniem Klient otrzymuje fakturę VAT. Elektroniczna wersja faktury VAT jest dostępna na Indywidualnym koncie Klienta, a także wysyłana na wskazany przez Klienta adres e-mail

§8 Sposób i koszty dostawy

1. Towary zamówione w sklepie wysyłane są na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
2. Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

Forma dostawy Koszt dostawy Czas wysyłki Waga
InPost Kurier 15 zł | 1-2 dni robocze | do 5 kg
InPost Kurier 17 zł | 1-2 dni robocze | do 10 kg
InPost Kurier 19 zł | 1-2 dni robocze | do 15 kg
InPost Kurier 21 zł | 1-2 dni robocze | do 30 kg
InPost Paczkomat 1-2 dni robocze
GABARYT A 13 zł
GABARYT B 15 zł
GABARYT C 17 zł

4. W każdym przypadku Klient jest zobowiązany do sprawdzenia odebranej przesyłki, tj. powinien zwrócić uwagę, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu, przy dostawie pocztą lub kurierem, Klient nie powinien przyjąć przesyłki. Należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.
5. Klient jest również zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki odebranej w paczkomacie. Jeżeli doszło do uszkodzenia zawartości przesyłki, Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z instrukcją wyświetlaną na urządzeniu, a następnie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

§9 Prawa autorskie Usługodawcy w zakresie produktów elektronicznych

1. Usługodawca zastrzega swoje prawa autorskie do nagrań.

2. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, przerabianie, publikowanie i inne czynności, także te, mogące wpłynąć na treści tu udostępnione, na żadnym polu eksploatacji.

3. Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§10 Prawo odstąpienia od umowy w zakresie produktów elektronicznych

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
• świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

2. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczącej dostarczania treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Świadczenie usług rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Konsument utraci prawa do odstąpienia od umowy.

3. O rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy Klient jest poinformowany na etapie finalizacji zamówienia. Fakt rezygnacji ze zgody na odstąpienie od Umowy jest potwierdzany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

4. Rezygnacja z prawa odstąpienia od Umowy Klienta przybiera postać: „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy będąc świadomym, iż wyrażenie takiej zgody powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.”

5. Klient nie ma możliwości cofnięcia wcześniej wyrażonej rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy.

§11 Prawo odstąpienia od umowy w zakresie produktów fizycznych

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej, przesyłając je:
e-mailem na adres: kontakt@sportujemy.pl
pocztą na adres: Aktrin Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski ul. Grodkowska, nr 15, lok. 8, 01-461 Warszawa

4. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny zachowania ważności złożonego oświadczenia.

5. Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

6. Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:
• od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w której sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;
• od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
• od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
• od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

7. Klientowi, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, złożył w sposób prawidłowy i terminowy oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa, wszelkie dokonane przez niego płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta.

8. Środki zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że Klient wyraźnie wskaże inną, preferowaną przez siebie formę zwrotu środków.

9. Sprzedawca zastrzega możliwość uzależnienia zwrotu środków Klientowi do czasu otrzymania przesyłki zwrotnej z towarem. Sprzedawca zwraca się z prośbą o niezwłoczne odesłanie towaru przez Klienta, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania przez Klienta oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

10. Przesyłki zwrotne należy kierować na adres Aktrin Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski ul. Grodkowska, nr 15, lok. 8, 01-461 Warszawa z dopiskiem „ZWROT”.

11. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

12. Przesyłany towar nie może nosić śladów użytkowania.

§12 Składanie i rozpatrywanie reklamacji

1. Usługodawca nie udziela gwarancji na produkty oferowane w Sklepie internetowym. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony produkt ze Sklepu internetowego zawartego na stronie https://platforma.sportujemy.pl/

3. W celu skorzystania z reklamacji Klient powinien zwrócić się do Jarosława Otłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aktrin- Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski, adres poczty elektronicznej: kontakt@sportujemy.pl, numer telefonu: 516 740 678 oraz o powiadomić wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (bądź adres e-mail), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. W przypadku uznania złożonej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

§13 NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.

2. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.

3. W ramach Newslettera może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.

4. Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@sportujemy.pl modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§14 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. Usługodawca wyraża zgodę na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów na drodze polubownej, w szczególności w drodze postpowania mediacyjnego.

2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz sporów dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz powiatowych rzeczników konsumentów.

3. Najważniejsze informacje dotyczące pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§15 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest: Jarosława Otłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aktrin- Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski, ul. Goździkowa 1 07-410 Ostrołęka, NIP: 7582141623, REGON: 362920800, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niektóre dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówienia.

3. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do:
• zarejestrowania Klienta i utworzenia jego konta Klienta w Sklepie;
• realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

4. Dane osobowe Klienta są przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, maksymalnie przez 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

5. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji, przenoszenia oraz usunięcia. Klient ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

7. W oparciu o przekazane dane osobowe Klientów nastąpi profilowanie. Administrator na podstawie przetwarzanych danych będzie przedstawiać Klientom oferty dobrane do ich preferencji oraz zainteresowań. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do procesu profilowania.

8. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

§16 Polityka cookies

1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia.

2. Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

3. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.

4. Klient w każdy momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

§17 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi część zawieranej umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji zawartej umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze pozasądowej, w sposób polubowny.

4. Usługodawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w całości lub w częściach. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o zmianie Regulaminu wszystkich Klientów posiadających Indywidualne konto Klienta, w terminie 7 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z wersją Regulaminu obowiązującą na dzień złożenia zamówienia.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie Sklepu internetowego (Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.)